Praxe

Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

Princip a rozdělení metod kapilární elektroforesy

Kapilární elektroforesa (zvláště pak isotachoforesa a její on-line spojení s kapilární elektroforesou) je mocný nástroj zvláště pro analýzu látek, které neabsorbují v UV či viditelné části spektra. Typickým příkladem jsou alkalické kovy a kovy alkalických zemin, anorganické i organické kyseliny a jiné. Díky zakoncentrovávacímu efektu isotachoforesy lze dosáhnout
detekčních limitů až 10-8 mol/l a to bez složité úpravy vzorku. Velmi užitečnou technikou je spojení kapilární isotachoforesy se zónovou elektroforesou kdy CITP slouží jako předseparační krok (zakoncentrování a oddělení nežádoucích složek vzorku) a CZE umožňuje účinnou separaci minoritních analytů vzorku.

Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod

Kapilární isotachoforesa nebo její kombinace se zónovou elektroforesou je svými vlastnostmi velmi vhodnou metodou
pro ionogenních látek ve vodě (pitná, povrchová i odpadní). Existuje celá řada látek obsažených ve vodách, které jsou významných ukazatelem jeho kvality a zdravotní nezávadnosti. Jde zejména o anorganické anionty (dusičnany, fluoridy, fosfáty, dusitany, bromičnany a chloritany), anorganické kationty (amoniak, alkalické kovy a kovy alkalických zemin, železo), profil organických kyselin během čistění odpadních vod (nižší těkavé kyseliny),huminové látky a další (fenoly a nitrofenoly v odpadních vodách, organické kyseliny v provozních vodách potravinářských výrob).

Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu krmiv

Z analytického hlediska představuje krmivo komplexní a značně heterogenní matrici, což výrazně komplikuje analytické
stanovení látek v něm obsažených. Vzhledem ke skutečnosti, že běžné neionogenní složky potravin jako jsou sacharidy, škrob, vláknina a další neruší elektroforetickou analýzu, je tato metoda v řadě případů velmi vhodná pro stanovení ionogenní látek. Další výhodou je potřeba minimální úpravy vzorku před analýzou (ředění a filtrace u kapalných vzorků či extrakce u vzorků pevných), což snižuje pracnost analýz. Separace ve volném roztoku v kapiláře eliminuje v mnoha případech nežádoucí interakce analytu s nosičem jak tomu bývá u chromatografických technik a tím se dosahuje velmi dobré reprodukovatelnosti analýz.

Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vína

Kapilární isotachoforesa je svými vlastnostmi velmi vhodnou metodou pro analýzu vína. Existuje celá řada ionogenních látek obsažených ve víně, které jsou významných ukazatelem jeho kvality a stability. Jde zejména o organické kyseliny, alkalické kovy a kovy alkalických zemin, železo, měď, aminokyseliny, oxid siřičitý a další. Bylo publikováno několik prací, které popisují použití této techniky ve vinařské technologii1, 2.

Jak již bylo poznamenáno organické kyseliny jsou významným ukazatelem kvality a stability vína. Během jedné analýzy lze pomocí isotachoforetického analyzátoru IONOSEP 2003 stanovit vybrané kyseliny ve víně. Jako vzorky přicházejí v
úvahu vína bílá i červená. Úprava vzorku vína je následující: Do 100ml odměrné baňky se odpipetuje 1ml vína a 1ml
30% peroxidu vodíku (odstranění siřičitanu, který migruje ve směsné zóně s jantaranem).
Baňka se doplní po značku a roztok se analyzuje bez dalších úprav. Jelikož se přítomný siřičitan oxiduje peroxidem vodíku na síran, je nutné pro kvantitativní analýzu síranu analyzovat ještě 100x zředěný roztok vína bez přídavku peroxidu vodíku. V případě analýz perlivých vín je nutno zbavit vzorek volného oxidu uhličitého zahřátím nebo ultrazvukem. Detekční limity pro 100x ředěný vzorek se pohybují od 50 do 200 mg/l.